תקנון ותנאי הזמנה

תנאים כלליים

עולם נסתר בע"מ (החברה) מזמינה בעבור הנוסע את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנת הנוסע. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

מוסכם בזאת, כי כל טענה של הנוסע כנגד עולם נסתר בע"מ, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.

חשבונו של הנוסע לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות לבקשת הנוסע, כולה או חלקה (להלן – "אישור סופי"). במידה ולא ניתן אישור סופי תוך 3 ימי עבודה, הבקשה אינה מחיבת. ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ- 72 שעות בהסכמת הצדדים או לפצל את ההזמנה בהסכמת הנוסע. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי, בכפוף לשינויים במחיר כאמור בסעיף "הבטחת המחיר" המופיע להלן. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן לנוסע אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

תשלומים

המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער המכירה של העברות והמחאות האחרון של בנק לאומי ביום התשלום, כפי שמפורסם באתר הבנק. החזר, במידת הצורך, יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך עד 45 יום לאחר הביטול בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספת הבטחת שער ועמלת חברות כרטיסי האשראי , בשיעור של 2.5%, ויוצג בפני הנוסע בטרם האישור הסופי של ההזמנה. במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום ששילם בשקלים בלבד.

תנאי תשלום

לנוחיותכם, עומדות לרשותכם מספר אפשרויות לתשלום:

  1. באמצעות כרטיס אשראי. יצוין, כי במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי תגבה תוספת הבטחת שער ועמלת חברת האשראי, בשיעור של 2%, והסכום יוצג בפני הנוסע בטרם האישור הסופי של ההזמנה.
  2. בהעברה בנקאית בשקלים / דולרים לחשבוננו מספר 03770077 בסניף 680 של בנק לאומי על שם עולם נסתר בע"מ או בנק פועלים חשבון 2402580 בסניף 772 של בנק פועלים על שם עולם נסתר בע"מ
  3. תשלום בטלפון
    תוכלו להתקשר ולבצע את הזמנתכם בטלפון מול אחד מסוכני הנסיעות שלנו, לו גם תמסרו את פרטי כרטיס האשראי שלכם. החיוב בפועל יתבצע על ידי הסוכן האישי שלכם בחברה, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתכם.

שער הדולר
כל התשלומים ישולמו בצמוד לשער הדולר (אלא אם כן צוין מטבע אחר בהצעת המחיר), השער הקובע הוא שער מכירה של העברות והמחאות כפי שמפורסם על ידי בנק לאומי ביום התשלום בפועל

הבטחת מחיר

ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו לנוסע או לחברה, לפי העניין.
במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:
א. במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס ולאחר שהנוסע שילם לחברה עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.
ב. במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם ל לחברה תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה הסוכנות רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שהחברה_ מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט החברה לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן לנוסע אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה לנוסע על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הנוסע, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
ג. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם

מידע חשוב – חלק מתקנון סוכנות נסיעות

כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים:
דרכון
ודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל – 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.

אשרות כניסה
באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר ותוקף האשרה יפוג. חידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר. במקרים רבים, לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.

אישור יציאה מהארץ
יש לפעול על פי הנחיות משרד הביטחון וצה"ל.
*שימו לב. בעלי תעודות מעבר חייבים לדווח לסוכן הנסיעות מיידית !

בנוסף
המלצתנו היא כי פוליסת ביטוח רפואי – חובה!
אנו ממליצים בחום על רכישת ביטוח רפואי כולל שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות, כולל כיסוי קורונה
בטיולים בהם משולבת פעילות אתגרית או פעילות חריגה חובה על המטייל לבצע ביטוח נסיעות מתאים
ביטוח מטען – מומלץ. סוכן הנסיעות שלנו יצביע על יתרונות הפוליסה שאנו מציעים.
אם הינך נאלץ לקצר את חופשתך שלא מרצונך, אנא ודא כי יש בידך אישור בכתב מבית המלון או הספק המקומי בחוץ לארץ על מועד הביטול והעזיבה המוקדמת.
אישור זה נחוץ במידה ותנאי המוצר מאפשרים קבלת החזר על אי ניצול חלקי של השירות.

תרופות וחיסונים

עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.
התראות בטחוניות
באחריות הנוסע לבדוק את אזהרות המסע המתפרסמות מפעם לפעם על ידי משרד החוץ ולקבל החלטה האם לבצע את הנסיעה ליעד או לא. כל החלטה תהיה באחריות הנוסע בלבד.
כל שינוי במסלול טיול או אי יכולת לספק שירות בגלל התראות בטחוניות תחשב ככוח עליון ולחברה לא יהיה כל אחריות על השינויים

טיסות

כללי
הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצועם כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.
המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך.
חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה Code Sharing (טיסות משולבות) ואין לחברה אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה.
החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.
לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של הרשמת יתר לטיסה על ידי חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת אמריקן אקספרס נסיעות) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.
כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה / נסיעה.
האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
במקרים בהם נרכשים מהחברה רק שירותי הקרקע והלקוח רוכש את הטיסות בנפרד לחברה לא תהיה שום אחריות על הטיסות ולא על השלכות אפשריות של שינויים בטיסות על היכולת של החברה לספק את השירותים הנרכשים בחו"ל

מטען וכבודת יד
אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו, אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף.
מומלץ לבדוק היטב את המגבלות על מטעו יד, במיוחד בטיסות הפנים ולהיערך עם אריזת התיקים / מזוודות בהתאם
במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.
במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן / נזק למטען. שימו לב! ! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה ולמקום ישיבה. הזמנת עריסת תינוק הינה בגדר בקשה בלבד ותלויה באישור חברות התעופה ובאחריותן.
אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס.

שדות תעופה
לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה. בדקו מאיזה שדה תעופה ספציפי יוצאת טיסתך ובאיזה שדה תעופה אתם נוחתים. ודאו נושא זה בעת אשרור טיסתכם. כמו כן, שימו לב כי בשדות תעופה רבים בעולם מספר טרמינלים. נא ודאו מאיזה טרמינל ממריאה טיסתכם.

זמן הגעה לטיסה
זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שעתיים לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות הקיימות בעולם, מומלץ להגיע כ- 3 שעות לפני הטיסה.

שרות טרום טיסה
לחלק מחברות התעופה הטסות מהארץ שרות טרום טיסה החוסך זמן המתנה בשדה התעופה ומאפשר הגעה מאוחרת לטיסה.
בדקו עם סוכן הנסיעות שלנו אם בחברה בה אתם טסים קיים שירות כזה.

ארוחות בטיסות
הארוחות המסופקות בטיסות הינן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. החברה אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע על קבלת אוכל מסוג מסוים.
יצוין, כי במרבית חברות השכר לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צמחוני.

בתי מלון

אחריות
החברה משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים מוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. החברה אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון ו/או תקינות המתקנים במלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה, שיבוץ החדרים במלון וכו'. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

חשוב לדעת
דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה על ידי המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.
מלונות בדרגת Tourist Class הם בדרך כלל מלונות הדומים ברמת ל – 2 כוכבים. מלונות אלה הם מלונות פשוטים ובסיסיים ביותר.
שובר המלון מזכה את הנוסע בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים במלון
השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה לנוסע כל זכות תביעה או החזר כספי.

שינויים וביטולים
שינויים / ביטולים בארץ
על הנוסע להודיע לסוכן הנסיעות על כוונתו לשנות / לבטל את ההזמנה.

שינויים ו/או ביטולים בחו"ל
תנאי שינוי ו/או ביטול משתנים ממלון למלון בהתאם למדיניות של ספקי בתי המלון. בעת הזמנת מלון יופיעו התנאים המפורשים למלון הספציפי.

ביטולים בחו"ל
ביטול השירותים בחו"ל על ידי הנוסע יעשה בכתב בלבד. על הנוסע לקבל אישור מהספק בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שידרשו על ידי הספק בחו"ל.

מה חשוב לדעת לגבי בית המלון
שעת כניסה לחדרים, כמקובל בעולם כולו, היא משעה 14:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר, אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף.

הגעה מאוחרת
יש להודיע לחברה עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.

עזיבת חדרים במלון
לרוב מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה. עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש לתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום.
ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.

חדר לשלושה/ארבעה
במקרה של הזמנת חדר לשלושה / ארבעה אנשים, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית / רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.

חדר זוגי
ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש.
היצע ע"פ הקיים (Run of the House) –
הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון, אך אין באפשרות החברה להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר על פי דרישת הנוסע, לא בקומה, לא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת ו/או באגף המבוקש.

רישום יתר
רישום יתר, משמעו שבית המלון בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי, למרות הזמנתכם. במקרה זה, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות עלפי אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי, או כל סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה כאמור.

מיזוג אויר
אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה של החברה והיא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הינה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה.
בנוסף
שירותים נוספים שירותים נוספים בבית המלון כגון: חניה, סאונה, חדר כושר וכו' ניתנים בחלקם תמורת תשלום.
החברה אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. לחברה לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה לנוסע מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הנוסע.
בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.

השכרת רכב

באחריות השוכר לעדכן את החברה אם גיל הנהג נמוך מגיל 25, כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר. במדינות בהם ינהג השוכר ברכב השכור במסגרת נסיעה זו, על השוכר (הרשום בשובר), להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף על שמו ורישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון נהיגה בינלאומי, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. על אחריות השוכר לקרוא את התנאים שמופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. חברת השכרת הרכב אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד.

בקשות מיוחדות

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת החברה להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק החברה עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הנוסע, ותודיע על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של הבקשה.

מסלול ואופי הטיול

מרבית הטיולים שהחברה מבצעת הם ביעדים אקזוטיים ובמדינות עולם שלישי ויש לקחת בחשבון שלעיתים רמת השירותים לא מתאימה לסטנדרט מערבי ולעיתים רמת השירותים היא לא אחידה בין המדינות, לעיתים מסלול הטיול מחייב לינות בתנאים בסיסיים ואפילו בבתים של מקומיים (מצויין בפירוש בתוכנית הטיול). החברה עושה כל מאמץ לקיים את מסלול הטיול כלשונו אבל לעיתים יתכנו שינויים בסדר הביקורים בגלל מגוון של סיבות כגון חגים מקומיים, שביתות, עומסי תנועה, מפגעי מזג אוויר. לחברה לא תהיה אחריות לאי יכולת לבקר כמתוכנן בגלל סיבות אלו

דמי ביטול

במקרים ובשירותים מיוחדים יתכנו דמי ביטול שונים מהמצוין ולעיתים אף 100%, בכל מקרה שבו מצוינים בפירוש דמי ביטול בהזמנה המצוין בהזמנה יהיו דמי הביטול הקובעים ולא המפורט בתקנון זה
דמי הביטול כמובן כפופים לחוק ובכל מקרה בו השירותים הנרכשים לא ניתנים במלואם בחו"ל ניתן לבטל את ההזמנה 14 ימים לאחר ביצועה ללא דמי ביטול (ובתנאי שתאריך היציאה הוא פחות מ 7 ימים טרם הביטול)
דמי ביטול בטיולים בקבוצות סגורות עבור שירותי קרקע:
עד 30 ימים לפני היציאה 250$ לאדם
בין 30 ימים ל 14 ימים לפני היציאה 40% ממחיר הטיול
בין 14 ימים ל 7 ימים לפני היציאה 75% ממחיר הטיול
פחות מ 7 ימים מהיציאה 90% ממחיר הטיול
טיסות פנים כפופות לדמי ביטול על עד 100% ממחיר הכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס שנרכש

דמי ביטול בטיולים מאורגנים:
טיולים של עד 7 ימים טיולים שבין 8 ל-15 ימים טיולים של מעל 16 ימים
עד 30 יום לפני היציאה 150$ 300$ 500$
בין 21 ל- 30 יום לפני היציאה 500$ 35% ממחיר הטיול 30% ממחיר הטיול
בין 14 ל- 21 יום לפני היציאה 500$ 50% ממחיר הטיול 40% ממחיר הטיול
בין 7 ל- 14 יום לפני היציאה 80% ממחיר הטיול 80% ממחיר הטיול 80% ממחיר הטיול
7 ימים או פחות לפני היציאה 95% ממחיר הטיול 95% ממחיר הטיול 95% ממחיר הטיול

טיפים

בטיולים הפרטיים המחירים לא כוללים תשר לנותני שירותים
בטיולים מאורגנים המחירים כוללים תשר לנותני שירותים מקומיים אך לא למדריך הישראלי המתלווה לקבוצה

מקדמה ותשלומים

עם הזמנת טיול פרטי תשולם מקדמה בסך 20% ממחיר הטיול עם ההזמנה, יתרת התשלום תשולם עד 21 יום טרם היציאה לטיול, במקים בהם נדרשת מקדמה גבוהה יותר על ידי הספק מחו"ל או תנאי תשלום שונים יצוין הדבר במפורש בהזמנה
בטיולים המאורגנים תשולם 300$ מקדמה לנוסע שתוחזר במלואה במידה והטיול לא יוצא עקב מיעוט נרשמים. את יתרת התשלום יש להסדיר בתוך 3 ימים ממועד ההודעה כי הטיול מובטח.

יציאת טיול מאורגן

החברה רשאית לבטל יציאת טיול מאורגן בכל עת (עד 21 ימים טרם היציאה) עקב מיעוט נרשמים או ערב כל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה. בכל מקרה כזה תתבצע הודעה אישית לרשומים לטיול בטלפון / מייל ויוחזרו לנרשמים מלוא דמי הרישום ששילמו בתוך 7 ימי עסקים מיום ההודעה על אי יציאת הטיול

כח עליון

החברה תהיה רשאית לבצע שינויים במסלול הטיול עקב נסיבות של כח עליון ונסיבות שאינן תלויות בחברה כגון שביתות, מזג אוויר ופגעי טבע, התרעות, הנחיות של סוכנים מקומיים או רשויות מוסמכות, מגיפות, סכנות בטחונות כדומה. בכל מקרה כזה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח, כולל אי נעימות

חילוקי דעות וסמכות שיפוט

עצם הזמנת הטיול (בין אם במילוי טופס הזמנה / אישור הזמנה במייל או תשלום מקדמה) יחשב כהסכמה לתנאים הכללים
החברה מתחייבת להסכים בכל מקרה בו הלקוח יסכים לבוררות של אמון הציבור

מדיניות הפרטיות של עולם נסתר

  1. המידע האישי (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
  2. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
  3. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
  4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.